سال جهش تولید
محله دهنو یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) به مساحت 220900 متر مربع و جمعیتی بالغ بر 259 نفر می باشد                                                                                                                   
محله اندوان یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 161100 و با جمعیتی بالغ بر 1006 نفر می باشد                                                                                                             
محله قلعه نو یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 158000 و با جمعیتی بالغ بر 1050 نفر می باشد                                                                                                             
محله خاتون آباد یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 285600 و با جمعیتی بالغ بر 3441 نفر می باشد                                                                                                       
محله راران یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 285600 و با جمعیتی بالغ بر 3441 نفر می باشد                                                                                                               
محله جی شیر یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 285600 و با جمعیتی بالغ بر 3441 نفر می باشد                                                                                                              
محله گورت یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 702463 و با جمعیتی بالغ بر 5300 نفر می باشد                                                                                                                 
محله ارغوانیه یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 1929200 و با جمعیتی بالغ بر 7042 نفر می باشد                                                                                                        
محله پزوه یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 986700 و با جمعیتی بالغ بر 7907 نفر می باشد                                                                                                                  
محله ستار یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 560000 و با جمعیتی بالغ بر 10404 نفر می باشد                                                                                                                 
محله شهید رجایی یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 791000 و با جمعیتی بالغ بر 12311نفر می باشد                                                                                                      
محله سفلی یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 2525900 و با جمعیتی بالغ بر 13807 نفر می باشد                                                                                                               

صفحه‌ها