لیست محلات منطقه | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
محله دهنو یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) به مساحت 220900 متر مربع و جمعیتی بالغ بر 259 نفر می باشد
محله اندوان یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 161100 و با جمعیتی بالغ بر 1006 نفر می باشد
محله قلعه نو یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 158000 و با جمعیتی بالغ بر 1050 نفر می باشد
محله خاتون آباد یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 285600 و با جمعیتی بالغ بر 3441 نفر می باشد
محله راران یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 285600 و با جمعیتی بالغ بر 3441 نفر می باشد
محله جی شیر یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 285600 و با جمعیتی بالغ بر 3441 نفر می باشد
محله گورت یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 702463 و با جمعیتی بالغ بر 5300 نفر می باشد
محله ارغوانیه یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 1929200 و با جمعیتی بالغ بر 7042 نفر می باشد
محله پزوه یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 986700 و با جمعیتی بالغ بر 7907 نفر می باشد
محله ستار یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 560000 و با جمعیتی بالغ بر 10404 نفر می باشد
محله شهید رجایی یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 791000 و با جمعیتی بالغ بر 12311نفر می باشد 
محله سفلی یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 2525900 و با جمعیتی بالغ بر 13807 نفر می باشد 

صفحه‌ها