راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، خیابان جی شرقی، مقابل امامزاده ابوالعباس (ع)
  • 35210821 , 35210818
  • 35211046

خوراسگان، سرزمين خورشيد قرن ها پيش از اين، در عصر پيشداديان، در جلگة شمالي رود هميشه جوشان و خروشان زاينده رود، جائيكه از پس ديواره شرقي كوه هايش خطة خشك كوير مركزي آغاز مي شود، سرزميني بود آباد و مسكون كه «گاباياگي» اش مي ناميدند و در بعضي از متون كهن از آن با عنوان « رشورجي» نام برده اند.

: 121,961 نفر
: 1,664 هکتار
: 141 هکتار
: 1,069,956 مترمربع

اخبار

نقشه منطقه پانزده