تصاویر افتتاحیه بوستان الهیه واقع در شهرک الهیه | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید