کلنگ زنی پل قهجاورستان | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید