مسابقه تیراندازی | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید