یادبود شهدای منطقه 15 | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید